09.08.17

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ 5-9 КЛАСІВ
за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах
На виконання Наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. № 201 від 10 лютого 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
Оновлення навчальних програм відбувається відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462).
Безпосередньо громадське обговорення на платформі EdEra та робота з оновлення програм виконується на виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.
У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи» (2016)
У проектах пояснювальних записок розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.
Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу (на основі рубрики «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»).
Команда проекту висловлює щиру вдячність усім небайдужим, хто взяв участь в обговоренні програм основної школи. Ця ініціативність та прагнення до змін в освіті свідчать, що суспільство не тільки усвідомлює важливість оновлення змісту освіти, але й готово брати у цих процесах активну участь.
У внесенні пропозицій на порталі ЕдЕра взяло участь більше 1220 дописувачів, які залишили сумарно більше 10 тисяч пропозицій та коментарів до них.
Сподіваємося, що участь громадськості у другій сесії внесення пропозицій та оновлення програм і надалі буде, принаймні, такою ж активною — заради майбутнього наших дітей.
Оновлюємо школу разом.
ФІЗИКА. 7-9 КЛАСИ
Робочою групою виявлені резерви змісту навчальної програми з фізики щодо впровадження компетентнісного підходу; опрацьовані зауваження, висловлені під час громадського обговорення програми; переглянуто зміст програми з метою його розвантаження та уточнення.
1. Розглянуто всі зауваження, що надійшли від громадськості. Враховано слушні зауваження, що не суперечать державному стандарту.
2. У теоретичній частині програми вилучено деякі питання, що надто деталізують зміст, усунено непослідовність деяких питань. Акцентовано екологічний, енергозбережувальний і здоров’язбережувальний аспекти.
3. Експериментальну частину осучаснено завдяки рекомендаціям щодо використання цифрових комплексів, застосування компютерних програм для обробки результатів тощо.
4. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, складено таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і навчальними ресурсами для її формування.
5. Визначено предметний зміст, що розкриває наскрізні змістові лінії в кожній темі програми.
6. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним.
7. Розроблено зміст пояснювальної записки до програми з урахуванням змін у її структурі і компетентнісного спрямування.
8. Надана свобода вчителю у формуванні розподілу годин між розділами курсу, можливості змінювати послідовність вивчення розділів, переносити питання змісту із класу в клас.
9. Надана повна свобода щодо тематики формування навчальних проектів, виконання лабораторних робіт.


ІНФОРМАТИКА. 5-9 КЛАСИ
Робочою групою було розглянуто всі пропозиції щодо зміни програми, які надійшли від громадськості через платформу ЕдЕра. Певна частина пропозицій не могла бути задоволена в рамках теперішнього процесу, наприклад, щодо поділу інформатики на два предмети; ці пропозиції відхилено.
1. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, у пояснювальній записці наведено таблицю, де вказано, як розкриваються в предметі ключові компетентності.
2. Пояснено, як відображуються в предметі наскрізні змістові лінії.
3. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: знаннєвим, діяльнісним, ціннісним. Стовпець очікуваних компетентнісних результатів наведено зліва, стовпець змісту навчального матеріалу – справа.
4. Видалено частини пояснювальної записки, що не стосуються власне навчального предмету, наприклад посилання на санітарні норми.
5. Видалено кількості годин, що відводяться на вивчення окремих тем, однак до пояснювальної записки додано вимогу, що на вивчення тем лінії «Основи алгоритмізації та програмування» має відводитися не менше 40% навчального часу у 5–8 класах і не менше 30% навчального часу у 9 класі.
6. З усіх класів видалено теми «Повторення вивченого» та «Проектна діяльність». Проектну методику рекомендується застосовувати протягом всього навчального року, а не однієї теми.
                        7. Виконано такі перенесення тем між класами: a. Матеріал теми «Служби та ресурси Інтернету» із 6 класу поділено між 5 та 7 класами; роботу з електронною поштою перенесено в 7 клас.
                        b. Комп’ютерну графіку перенесено з 8 класу у 6-й.
                        c. Тему «Текстовий процесор» перенесено з 9 класу у 8-й та перейменовано.
                        d. Тему «Створення та публікація веб-ресурсів» перенесено з 9 класу у 8-й.
                        e. У 9-й клас додано теми «Основи баз даних» і «3D-графіка».
                         
                        8. Впорядковано матеріал в темах, що вивчаються концентрично: у текстовому процесорі в 5 клас перенесено роботу зі списками, а в табличному процесорі діаграми тепер вивчаються лише в 9 класі.
                        9. Уникнуто надмірної деталізації змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень.
                        10. Додаток із переліком компетентнісних задач винесено в окремий документ.
                        11. З метою дотримання міжпредметних зв’язків робочій групі з оновлення програми з математики запропоновано перенести теми «Координатна площина» та «Від’ємні числа» у 5 клас.


Немає коментарів:

Дописати коментар