Вчителю фізики

Раціональне використання мультимедійних презентацій на уроках фізики

 На сучасному етапі розвитку освіти інформаційні технології розглядаються як потужний засіб навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Створення та застосування на уроках електронних презентацій сьогодні вельми актуально, як і розробка загальних методичних рекомендацій щодо їх використання. Дане питання й стало основою моїх педагогічних пошуків. Тому тема мого досвіду – «Раціональне використання мультимедійних презентацій на уроках фізики».
Пріоритетними завданнями   підвищення ефективності уроку  вважаю оновлення засобів навчально – виховного процесу, через використання мультимедійних презентацій та забезпечення формування інформаційної компетентності кожного учня.
Використання електронних презентацій на уроках має ряд переваг:
-  застосування будь-якої візуальної інформації на уроці має позитивний ефект;
- практично всі засоби навчання на уроках фізики, окрім фізичного експерименту, можуть замінити слайди презентації;
- якщо наявні таблиці, схеми, малюнки застаріли або не відповідають задуму учителя, то презентація – розумне сучасне вирішення питання.
Проте слід визнати, що позитивний ефект буде тільки в тому випадку, якщо презентація застосовується не епізодично, а систематично. Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності.
Під електронною презентацією будемо розуміти логічно пов’язану послідовність слайдів, об’єднаних однією темою й загальними принципами оформлення. Електронну презентацію можна розглядати як дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор або інтерактивну дошку – як технічні засоби, що дозволяють показати презентацію в аудиторії. Електронну презентацію можна віднести й до електронних навчальних посібників, але тільки з однією важливою умовою: електронні навчальні посібники – самостійні засоби навчання, а презентація – допоміжний засіб, що використовується вчителем на уроці, який потребує коментарів і доповнень.
Цілями використання презентації на уроці можуть бути:
-актуалізація знань;
-супровід пояснення нового матеріалу;
-первинне закріплення знань;
-узагальнення й систематизація знань.
На своїх уроках актуалізацію знань найчастіше проводжу у формі бесіди з учнями. Питання такої бесіди доповнюю слайдами, але не у вигляді простого тексту. Вони можуть бути представлені як невеликий відеоряд, фотографії демонстраційних дослідів, проведених раніше, малюнки з підручника, що вимагають коментарів та ін. Для того, щоб учні краще пригадали вивчений матеріал, використовую 1-2 слайди з попередньої презентації (якщо така була), причом їх оформлення не різко змінюю під новий фон – так краще спрацьовує асоціативна пам’ять. На деяких слайдах можуть бути розміщені підказки до відповідей, але не самі відповіді.
При поясненні нового матеріалу послідовність показу й логіка побудови слайдів залежать від змісту матеріалу, що вивчається, особливостей його сприйняття учнями, індивідуальних особливостей учнів. Створюючи презентації, намагаюся слайди не перевантажувати текстом. Ілюстрації до слайдів створюю реалістичними, а їх масштаб обдумую наперед. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов’язкового засвоєння, виділяю яскравіше, оригінальніше, це дозволяє  включити  асоціативну  зорову  пам’ять учнів. У своїй роботі  практикую  подання нового  матеріалу  у  формі   схем (особливо у випадку, якщо матеріал надзвичайно насичений інформацією).
  Первинне закріплення матеріалу звичайно проводжу у вигляді бесіди або виконання завдань. У першому випадку матеріал, що подається  для питань, оформлюю на слайдах презентації, щоб учні могли бачити їх перед собою, обдумуючи відповідь
 Іноді пропоную учням для повторення й подальшого самостійного коментування декілька сла йдів презентації, що використовувалася при поясненні нового матеріалу, але при цьому вибираю найбільш значущий матеріал. Також при виконанні завдань переважно використовую індивідуальні картки, а на слайді презентації показую правильне розв’язання
         Різні прийоми роботи з презентаціями допомагають реалізувати в ході заняття пояснювально-ілюстративний метод навчання, репродуктивний метод, метод проблемного викладу навчального матеріалу та ін. Такі методи, як евристичний (частково-пошуковий) та дослідницький, реалізувати за допомогою готових презентацій складно. Але саме ці методи навчання формують навички навчальної праці.  Саме тому,  на мою думку, важливою формою реалізації дослідницького методу при вивченні фізики є створення учнями навчальних проектів у вигляді електронних презентацій. Такий вид самостійної роботи практикується мною серед учнів-старшокласників. Часто пропоную учням підготувати до узагальнюючого заняття невеликий звіт про домашній експеримент або захист міні-проекту із заданої  теми також з використанням слайдів презентації.

     Таким чином,  вважаю, що в сучасних умовах комп’ютеризації освіти існує досить багато можливостей для використання такого виду ППЗ, як електронні презентації, під час викладання фізики. Більш того, створення учнями та оптимальне застосування електронних презентацій з фізики є доцільним, тому що являє собою важливу інтерактивну форму навчальної діяльності, яка сприяє розвитку творчості, внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної  активності,  формуванню самоосвітніх умінь учнів.


Розробки уроків фізики
Урок фізики у 8 класі "Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску"
"Безпека людини під час роботи з електричними приладами"
"Будова речовини" 
"Будова речовини" (презентація)

Немає коментарів:

Дописати коментар